Welcome to the NEDA Disability Royal Commission Glossary. Please use the tabs below to access the glossary in your preferred language. PDF versions are also available.

Your Story Disability Legal Support worked with the National Ethnic Disability Alliance (NEDA) on the development of a glossary of terms about the Disability Royal Commission. The glossary, designed for newly arrived migrants with a disability, is a jargon buster. Its purpose is to simplify some of the legal terminology used in the Disability Royal Commission.

 

Title Sort descending Definition Somali | Af Soomaali
Abuse

Refer to the definition for Violence and Abuse.

Ku Xadgudub: U tixraac qeexitaanka Rabshada iyo Xadgudubka.

Access and communication needs

Access and communication needs are any adjustments you need to help you share your story, access information, attend a hearing, or get counselling or emotional support. For example, if you are nonverbal or have other communication needs, online chat facilities and email are available.

Helitaanka iyo baahiyaha wada xiriirka: Helitaanka iyo baahiyaha wada xiriirka waa hagaajin kasta oo aad u baahan tahay si ay kaaga caawiso inaad la wadaagto sheekadaada, helitaanka macluumaadka, ka qeybgalka dhageysiga, ama aad hesho la-talin ama taageero niyadeed. Tusaale ahaan, haddii aad tahay qof aan hadli karin ama aad leedahay baahiyo kale oo hadalka ah, tas-hiilaadka lagu wada hadlo ee internetka iyo emaylka ayaa la heli karaa.

All settings and contexts

The words ‘all settings and contexts’ are used in the Disability Royal Commission Terms of Reference. It means that the Disability Royal Commission can investigate people’s experiences and conditions in many different places, like schools, workplaces, jails and detention centres, group homes, family homes, hospitals, and mental health facilities.

Dhammaan goobaha iyo daruufaha: Erayada ‘dhammaan goobaha iyo duruufaha’ waxaa loo isticmaalay Xeerarka Tixraaca ee Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Waxay ka dhigan tahay in Guddiga naafada ee boqortooyada uu baari karo khibradaha dadka iyo xaaladaha meelo badan oo kala duwan, sida iskuulada, goobaha shaqada, jeelasha iyo xarumaha lagu hayo, guryaha kooxaha, guryaha qoysaska, isbitaalada, iyo xarumaha caafimaadka maskaxda.

Application for leave to appear

An application for leave to appear is a form that people, organisations, and lawyers need to fill out to allow them to speak, and ask witnesses questions, during a Royal Commission public hearing. People who the Disability Royal Commission asks to speak at a public hearing are called witnesses and do not need to complete this form, although their lawyers may.

Codsiga fasaxa inuu soo muuqdo: Codsiga fasaxu inuu soo muuqdo waa foom ay dadka, ururada, iyo qareennada u baahan yihiin inay buuxiyaan si loogu oggolaado inay hadlaan, oo markhaatiyada weydiiyaan su'aalo, inta lagu guda jiro dhageysiga dadweynaha ee Guddiga Boqortooyada. Dadka ay Guddiga naafada ee boqortooyada ka codsadaan inay ka hadlaan dhageysiga dadweynaha waxaa loogu yeeraa markhaatiyo mana u baahna inay buuxiyaan foomkan, in kasta oo qareennadooda ay dhici karto.

Chair

The Chair of the Disability Royal Commission is the leader of the Commissioners. The Chair is Hon. Ronald Sackville AO QC, who was a judge.

Guddoomiye: Guddoomiyaha Guddiga Boqortooyada ee Naafada waa hoggaamiyaha wakiilada. Gudoomiyaha waa Mudane. Ronald Sackville AO QC, oo ahaa garsoore.

Commissioner

Commissioners are the people the Government has chosen to lead a Royal Commission. Commissioners investigate the issues related to a Royal Commission in different ways, like talking to individuals and experts, asking for research, and asking questions in public hearings. Seven Commissioners are leading the Disability Royal Commission.

Wakiilka: Wakiiladu waa dadka ay Dowladdu u dooratay inay hoggaamiyaan Guddi Boqortooyo. Wakiilladu waxay siyaabo kala duwan u baaraan arrimaha la xiriira Guddiga Boqortooyada, sida inay la hadlaan shakhsiyaad iyo khubaro, weydiistaan ​​cilmi baaris, iyo inay su'aalo ku weydiiyaan dhageysiyada dadweynaha. Toddoba xubnood ayaa hoggaaminaya Guddiga Boqortooyada Naafada.

Community Forum

A community forum is a public event where the Disability Royal Commission can hear from people with disability and their families and supporters about their experiences and views.

Madasha Bulshada: Madasha bulshada waa dhacdo dadweyne oo Guddiga Boqortooyada ee Naafad ay ka dhageysan karaan dadka naafada ah iyo qoysaskooda iyo taageerayaashooda wixii ku saabsan khibradooda iyo aragtidooda.

Compelling a witness

Compelling a witness is when the Disability Royal Commission requires a person to speak at a public hearing and give evidence. It is a criminal offence not to attend a hearing after you have been compelled to do so by a Royal Commission. The Disability Royal Commission has said it will not force people with a disability, their carers or family members to speak at a public hearing.

Ku qasbida markhaatiga: Ku qasbida markhaatiga waa markay Guddiga Naafada ee Boqortooyada u baahdaan qof inuu ka hadlo dhageysiga dadweynaha oo uu caddeyn bixiyo. Waa dambi ciqaab ah inaadan ka soo qeybgalin dhageysiga dacwada markii ay kugu qasbaan Guddiga Boqortooyada. Guddiga Naafada ee Boqortooyada ayaa sheegay inaysan ku qasbi doonin dadka naafada ah, daryeelayaashooda ama xubnaha qoyskooda inay ka hadlaan dhageysiga dadweynaha.

Complying with a Notice to Produce

Complying with a notice to produce means providing the information or documents required by the Disability Royal Commission. It is a criminal offence not to give the Disability Royal Commission information or documents it requires in a notice to produce. If you get a Notice to Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

U hogaansanaanta Ogeysiiska Soosaarida: U hogaansanaanta ogaysiiska soosaarida macnaheedu waa bixinta macluumaadka ama dukumintiyada ay u baahan yihiin Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Waa dambi in aan la siinin Guddiga Boqortooyada ee Naafada macluumaad ama dukumiintiyo ay ugu baahan yihiin ogeysiis inay soo saarto. Haddii aad hesho ogeysiiska soo saarida, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Confidential Information

Confidential information is information that you want to be kept private when you share your story with the Disability Royal Commission. There are different ways to make sure that the information that you give to the Disability Royal Commission cannot be seen by anyone else. This includes after the Disability Royal Commission ends. If you want to keep the whole or parts of your story private, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Macluumaadka Qarsoodiga ah: Macluumaadka qarsoodiga ah waa macluumaad aad rabto ineey ahaato mid qarsoodi ah marka aad sheekadaada la wadaagayso Guddiga Boqortooyada ee Naafada Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo hubiyo in macluumaadka aad siinayso Guddiga Boqortooyada ee Naafada uusan qof kale arki karin. Tan waxaa ka mid ah ka dib markay dhammaato howlaha Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Haddii aad rabto in laguu xafido qeybo ka mid ah ama gebi ahaanba sheekadaada, waa inaad heshaa talooyin sharciyeed oo madax bannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Counsel Assisting

Counsel is the name for lawyers who speaks in a courtroom or public hearing. Counsel Assisting are the lawyers working for the Disability Royal Commission who speak and ask questions at public hearings. Counsel Assisting also talk to witnesses before public hearings.

Caawinta La-talinta: La-taliye waa magaca qareennada ka hadla qolka maxkamadda ama dhageysiga u furan dadweynaha. Caawinta La-taliyeyaashu waa qareennada u shaqeeya Guddiga Boqortooyada ee Naafada ee hadla sidoo kalena su'aalo weydiiya marka lagu guda jiro dhageysiga u furan dadweynaha. Caawinta Lataliyaha ayaa sidoo kale lahadlaan markhaatiyaasha kahor dhageysiga u furan dadweynaha.

Counselling and support

Counselling and support services are available to support you with any difficult feelings you might have because of the Disability Royal Commission. The Disability Royal Commission has staff who can provide some counselling and support to people. There are also free independent counselling and support services offered nationally (BlueKnot) and in every state and territory.

La-talin iyo taageero: La-talin iyo adeegyo taageero ah ayaa loo heli karaa inay kaa taageeraan wixii dareen ah ee dhib ah ee aad la kulmi karto sababo la xiriira howlaga Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Guddiga Boqortooyada ee Naafada wuxuu leeyahay shaqaale kuwaas oo xoogaa latalin iyo taageero siin kara dadka. Waxa kale oo jira la-talin madax-bannaan oo bilaash ah iyo adeegyo taageero oo qaran ahaan loo bixiyo (BlueKnot) oo gobol kasta iyo teritori kasta.

Disability

Disability is defined by the Royal Commission as any kind of impairment, whether a person was born with it, or whether it happened because of illness, accident, or old age. Disability can change the way a person thinks, moves, speaks, feels, sees, hears, and communicates.

Naafo: Naafanimada waxey ku micneeyeen Guddiga Boqortooyada nooc kasta oo naafonimo ah, haduu qofku ku dhashey, ama ay ku timid xanuun daraadeed, shil, ama gabow. Naafonimadu waxay beddeli kartaa habka uu qofku u fikiro, u dhaqaaqo, u hadlo, u dareemo, wax u arko, u maqlo una wada hadlo.

Evidence

Evidence is any of the stories shared, witness statements, information or other documents given in a Disability Royal Commission public hearing.

Caddayn: Caddaynta waxaa ka mid ah sheekooyinka la wadaago, bayaanka markhaatiga, macluumaadka ama dukumiintiyada kale ee la hor keeno dhageysiga dadweynaha ee Guddiga Boqortooyada ee Naafada.

Exploitation

Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you. Examples of exploitation are:

 • Misusing or stealing your money or belongings
 • Not paying you the correct wages
 • Taking advantage of you sexually
 • Preventing you from getting job promotions or work

Dhiig-miirashada: Dhiig-miirashada waa marka qof ama urur kaa faa'iideysto. Tusaalooyinka dhiig-miirashada waa:

 • Si qaldan loo isticmaalo ama xatooyo lacagtaada ama alaabtaada
 • In aan lagu siin mushaharka saxda ah
 • Adiga oo lagaaga faa'iideysanaya galmada
 • In lagaa horjoogsado inaad hesho dallacsiin shaqo ama shaqo
Freedom of Information (FOI)

Freedom of Information gives anyone the right to ask to view copies of documents held by the Government about you or about Government policies or decisions. This can include documents held by the Disability Royal Commission after it ends, although there are some exceptions. A Government officer will decide if a person can view documents requested under Freedom of Information.

Xorriyadda Macluumaadka (FOI): Xorriyadda Macluumaadka waxay qof kasta xaq u siineysaa inuu weydiisto inuu arko nuqulada dukumintiyada ay Dawladdu kaa hayso ama ku saabsan siyaasadaha ama go'aannada Dawladda. Tan waxaa ka mid noqon kara dukumiintiyada ay hayaan Guddiga Boqortooyada ee Naafada marka uu dhamaado, in kastoo ay jiraan waxyaabo ka reeban. Sarkaal ka tirsan Dowladda ayaa go'aan ka gaari doona haddii qofku arki karo dukumiintiyada laga codsaday Xoriyadda Macluumaadka.

Group Home

A group home is a shared house where several people with disability live long-term. A group home has staff who care for the residents, clean the house, and support the residents get to activities and appointments.

Hoyga Kooxda: Guri kooxeed waa guri la wadaago oo dhowr qof oo naafo ah ay ku noolaadaan muddo dheer. Guri kooxeedku wuxuu leeyahay shaqaale daryeela dadka degan, nadiifiya guriga, kana taageera dadka degan meesha in ay tagaan meelaha eey u socdaan iyo ballamahooda.

Health Settings

Health settings are the places people can visit to get health care, like:

 • Medical Centres
 • GP clinics
 • Hospitals
 • Dentists
 • Optometrists
 • Physiotherapists
 • Occupational therapists
 • Specialists

Dejinta Caafimaadka: Goobaha caafimaad dejinta waa meelaha dadku booqan karaan si ay uga helaan daryeel caafimaad, sida:

 • Xarumaha Caafimaadka
 • Rugaha caafimaadka GP
 • Isbitaalada
 • Dhakhaatiirta ilkaha
 • Dhakhaatiirta indhaha
 • Dhakhaatiirta jimicsiga jirka
 • Daaweeyayaasha dhaqdhaqaaqa jirka
 • Takhasusleyaal
Identity Protection

Identity protection is something you can ask for if you do not want your identity shared with anyone outside the Disability Royal Commission. Even if you speak as a witness at a public hearing you can ask that your identity be kept private. This means that your name will not be used and your identity will not be put on the internet. If you are worried about people knowing your identity, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Ilaalinta Aqoonsiga: Ilaalinta Aqoonsigu waa wax aad codsan karto haddii aadan rabin in aqoonsigaaga lala wadaago qof ka baxsan Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Xitaa haddii aad markhaati ahaan uga hadasho dhageysiga dadweynaha waxaad weydiisan kartaa in aqoonsigaaga laga dhigo mid qarsoodi ah. Tan macnaheedu waa in magacaaga aan la adeegsan doonin isla markaana aqoonsigaaga aan lagu dhejin doonin internetka. Haddii aad ka welwelsan tahay dadka inay ogaadaan aqoonsigaaga, waa inaad heshaa talooyin dhinaca sharciga ah oo madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Inclusive Education

Inclusive education is where children, young people or adult students with disability are in the same classroom with other students in the community.

Waxbarashada loo dhan yahay: Waxbarashada loo dhan yahay waa halka ay carruurta, dhalinyarada ama ardayda qaangaarka ah ee naafada ah ay isku fasal la yihiin ardayda kale ee bulshada.

Legal Financial Assistance Scheme

The Legal Financial Assistance Scheme is the financial assistance available to cover your legal costs in some situations. Legal costs will be covered when you are formally asked by the Disability Royal Commission to:

 • Appear as a witness at a public hearing.
 • Attend an interview with them.
 • Give them information or documents.

Qorshaha Kaalmada Maaliyadeed ee Sharciga ah: Qorshaha Kaalmada Dhaqaale ee Sharciga ah waa kaalmada maaliyadeed ee la heli karo si loogu daboolo kharashaadkaaga sharciga xaaladaha qaarkood. Kharashaadka sharciga ayaa la dabooli doonaa markii si rasmi ah ay ku weydiiyaan Guddiga Boqortooyada ee Naafada inaad:

 • Ka noqotid markhaati dhageysiga dadweynaha.
 • Ka qaybgashid wareysi ay kula yeeshaan.
 • Siisid macluumaad ama dukumiinti.
Media Restrictions

Media restrictions are the limits placed on journalists reporting on a Royal Commission. Journalists can attend public hearings. They are not allowed to film or interview anyone inside the public hearing room. The Disability Royal Commission can also stop journalists from sharing a person’s name or identity.

Xayiraadaha Warbaahinta: Xayiraadaha warbaahintu waa xaddidaadaha la saaray saxafiyiinta tebiya warbixinnada Guddi Boqortooyo ah. Saxafiyiintu way xaadiri karaan dhageysiga dadweynaha. Looma ogola inay filim ka duubaan ama wareystaan ​​qof kujira qolka dhageysiga dadweynaha. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa sidoo kale ka joojin karaan suxufiyiinta inay bixiyaan magaca qofka ama aqoonsigiisa.

National Legal Advisory Service

Your Story Disability Legal Support (or Your Story) is the national legal advisory service set up to support people engage with the Disability Royal Commission. It is free and independent from the Disability Royal Commission. Your Story gives legal information and advice to people to empower them to safely share their story with the Disability Royal Commission. This includes people with disability, their families, carers, supporters and advocates.

Adeegga La-talinta Sharciga ee Qaranka: Sheekadaada Taakuleynta Sharciga Naafanimada (ama Sheekadaada) waa adeegga la-talinta sharciga ee qaran ee loo sameeyay in lagu taageero dadka kaqeyb galaya Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Waa bilaash weyna ka madax bannaan tahay Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Sheekadaadu waxay siineysa macluumaad sharci iyo talo dadka si ay ugu xoojiso inay si nabadgelyo leh ula wadaagaan sheekadooda Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Tan waxaa ka mid ah dadka naafada ah, qoysaskooda, daryeelayaashooda, taageerayaashooda iyo dadka u dooda.

Neglect

Neglect is when a person does not provide you with help the way they are supposed to. Neglect can be something that happens once, or it can happen repeatedly over time. A person can neglect you without meaning to cause you harm.

Examples of neglect are not providing you with:

 • Food and water
 • Clothing
 • Accommodation
 • Health Care
 • Medical treatment or medications
 • Emotional support
 • Education
 • Appropriate supports to help you communicate with others
 • Appropriate supports to help you get around

Dayacaad: Dayacaad waa marka qofku ku siin waayo caawimaad sida loogu tala galay. Dayacaaddu waxay noqon kartaa wax hal mar dhaca, ama waxay ku soo noqnoqon kartaa waqti ka dib. Qofku wuu ku dayici karaa ayada oo uusan ula jeedin inuu dhibaato kuu geysto.

Tusaalooyinka dayacaada waa sida in aan lagu siin:

 • Cunto iyo biyo
 • Dhar
 • Hoyga
 • Daryeelka caafimaadka
 • Daaweynta ama daawooyinka
 • Taageero dareen
 • Waxbarasho
 • Taageero ku habboon oo kaa caawisa inaad dadka kale la xiriirto
 • Taageero habboon oo kaa caawisa inaad ku wareegto
Notice to Produce

A notice to produce is a formal document sent by the Disability Royal Commission requiring a person or organisation to give it information or documents. If you get a Notice to Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Ogeysiiska Wax Soo Saarka: Ogeysiiska soo saarida waa dukumiinti rasmi ah oo ay soo dirtay Guddiga Boqortooyada ee Naafada oo looga baahan yahay qof ama urur inay siiyaan macluumaad ama dukumiinti. Haddii aad hesho ogeysiiska soo saarida, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Office of the Solicitor Assisting

The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal advice and support to the Disability Royal Commission.

Xafiiska Caawinta Garyaqaanka: Qareenada ka shaqeeya Xafiiska Garyaqaanka Caawinta waxay siiyaan talo sharci iyo taakuleyn Guddiga Boqortooyada ee Naafada.

Personal Information

Personal information is information about you that can be used to identify you. This can include your name, or information about:

 • your health
 • where you work
 • where you live
 • where you study.

You can ask the Disability Royal Commission to keep your personal information private. If you are worried about protecting your personal information, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Macluumaadka Shakhsiyeed: Macluumaadka shakhsiyeed waa macluumaad adiga kugu saabsan oo loo isticmaali karo in lagu aqoonsado. Tan waxaa ka mid noqon kara magacaaga, ama macluumaadka ku saabsan:

 • caafimaadkaaga
 • meesha aad ka shaqayso
 • halka aad ku nooshahay
 • halka aad wax ku baraneyso

Waxaad weydiisan kartaa Guddiga Boqortooyada ee Naafada inay xafidaan macluumaadkaaga qaaska ah. Haddii aad ka walwalsan tahay ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Practice Guidelines

Practice guidelines are documents created by the Disability Royal Commission that explain how they will approach things, like public hearings. There are seven Practice Guidelines which talk about the practices and procedures of the Disability Royal Commission.

Tilmaamaha Tababarka: Tilmaamaha ku dhaqanka waa dukumiintiyo ay abuurtay Guddiga Boqortooyada ee Naafada oo sharxaya sida ay wax u wajahayaan, sida dhageysiga dadweynaha. Waxaa jira toddobo Tilmaamood oo Tababar ah oo ka hadlaya dhaqannada iyo habraaca Guddiga Boqortooyada ee Naafada.

Private Session

A private session is a confidential meeting with a Commissioner and Disability Royal Commission officers where you can share your story. Private sessions can happen via telephone, video link and in person around Australia. A private session usually takes about one hour.

Kalfadhiga Gaarka ah: Kalfadhiga gaarka ahi waa kulan qarsoodi ah oo lala yeesho Sarkaalka iyo Saraakiisha Guddiga Boqortooyada ee Naafada halkaasoo aad kula wadaagi karto sheekadaada. Kulamada gaarka loo leeyahay waxay ku dhici karaan taleefan, xiriiriyaha fiidiyowga iyo shaqsi ahaan agagaarka Australia. Kalfadhi gaar loo leeyahay badanaa wuxuu qaataa hal saac.

Protection from retribution

Protection from retribution are the things that can keep you safe from harm if you choose to share your story. If you are worried about retribution, you should you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Ka ilaalinta aargudasho: Ka ilaalinta aargudashadu waa waxyaabaha kaa badbaadin kara waxyeelada haddii aad doorato inaad wadaagto sheekadaada. Haddii aad ka walwalsan tahay ciqaab, waa inaad heshaa talo sharci oo madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Public Hearing

A public hearing is a formal event, like a court hearing, where people give evidence about events and issues relevant to the Disability Royal Commission. The Disability Royal Commission will invite some people to share their story at a public hearing. If you are invited to share your story at a public hearing, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Dhageysiga Dadweynaha: Dhageysiga dadweynaha waa dhacdo rasmi ah, sida dhageysiga maxkamadda, halkaas oo dadku ku bixiyaan caddeyn ku saabsan dhacdooyinka iyo arrimaha la xiriira Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa ku martiqaadaya dadka qaarkood inay kula wadaagaan sheekadooda dhageysiga dadweynaha. Haddii lagugu casuumo inaad la wadaagto sheekadaada dhageysi dadweyne, waa inaad heshaa talo sharci oo madaxbanaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Restrictive practices

Restrictive practices are actions that limit the rights or freedom of movement of a person. They can include the use of physical restraints, such as holding a person down on the ground, or the use of medication to sedate a person.

Waxqabadka Xaddidan: Waxqabadka xaddidan waa ficillada xaddidaya xuquuqda ama xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee qofka. Waxay ka mid noqon karaan adeegsiga waxyaalaha jirka lagu xakameeyo, sida in qofka dhulka la dhigo, ama in daawada la isticmaalo si loo dajiyo qofka.

Retribution

Retribution is when somebody harms or punishes you, or threatens to, because you shared your story with the Disability Royal Commission. For example, somebody that employs you or provides you with care may commit retribution if they punish you for speaking with the Disability Royal Commission.

Aargudasho: Aargudasho waa marka qof wax ku yeelo ama ku ciqaabo, ama kuu hanjabo, maxaa yeelay waxaad la wadaagtay sheekadaada Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Tusaale ahaan, qof ku shaqaaleeya ama ku siiya daryeel ayaa laga yaabaa inuu geysto ciqaabo haddii ay kugu ciqaabaan inaad la hadasho Guddiga Boqortooyada ee Naafada.

Royal Commission

A Royal Commission is an independent investigation into a matter of great importance. Royal Commissions make recommendations to government about what should change.

Guddiga Boqortooyo: Baaritaan Boqortooyo waa baaritaan madaxbanaan oo ku saabsan arin muhiimad weyn leh. Guddiyada Boqortooyada waxay talooyin u soo jeediyaan dowladda wixii ku saabsan waxa isbadal ku imaan kara.

Solicitor

A solicitor is another name for a lawyer. A solicitor provides legal advice and support to clients in different areas of law. Your Story Disability Legal Support can provide you with free independent legal advice. The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal advice and support to the Disability Royal Commission.

Qareen: Qareen waa magac kale oo loo yaqaan looyar ama abuukaate. Qareen wuxuu siiyaa talo sharci iyo taageero macaamiisha meelaha kala duwan ee sharciga. Sheekadaada Naafanimada ee Taageerada Sharciga waxay ku siin kartaa talo sharciyeed madaxbannaan oo bilaash ah. Garyaqaannada ka shaqeeya Xafiiska Garyaqaan Caawiyaha waxay talo sharci iyo taageero siiyaan Guddiga Naafada Boqortooyada.

Special Education

Special education is where children and young people with disability are taught separately from other students in the community. Students with a disability may be taught in separate programs or attend different schools.

Tacliinta Gaarka ah: Waxbarashada khaaska ah waa halka carruurta iyo dhalinyarada naafada ah lagu baro si ka duwan ardayda kale ee bulshada. Ardayda naafada ah waxaa lagu bari karaa barnaamijyo gaar ah ama waxay dhigan karaan iskuullo kala duwan.

Submission

A submission is a way for you to tell your story to the Disability Royal Commission. You can write, record, or draw your story in your own language and send it to the Disability Royal Commission. You can also ask the Disability Royal Commission for some or parts of your story to be kept private.

Soo Gudbin: Soo Gudbintu waa dariiq aad adigu sheekadaada ugu sheegto Guddiga Naafada ee Boqortooyada. Waxaad ku qori kartaa, ku duubi kartaa, ama ku sawiri kartaa sheekadaada luuqadaada una diri kartaa Guddiga Naafada ee Boqortooyada. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa Guddiga Naafada ee Boqortooyada in qaar ama qaybo ka mid ah sheekadaada loo ilaaliyo si gaar ah.

Submission (Anonymous - published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Anonymous – published on website”, parts of your submission may be published on the Disability Royal Commission website or in their reports. The Disability Royal Commission will not publish anything that can be used to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Soo Gudbin (qofka qoray aanan la sheegin - oo lagu daabacay websaydhka): Adigu waad kala dooran kartaa in soo gudbintaada lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigi karo. Haddii aad doorato "in qofka aad tahay la’ogaan – waxyaabaha lagu daabacay websaydhka", qaybo ka mid ah gudbintaada waxaa lagu daabici karaa websaydhka Guddiga Boqortooyada ee Naafada ama warbixintooda. Hay'ada Guddiga Boqortooyada ee Naafada ma soo daabici doonto wax loo isticmaali karo in lagugu aqoonsado, sida magacaaga ama cinwaankaaga. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Submission (Anonymous – not published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Anonymous – not published on website”, parts of your submission may be used in Disability Royal Commission reports but will not be published on their website. The Disability Royal Commission will not publish anything that can be used to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Soo Gudbinta (In qofka aad tahay la’ogaan - oo aan lagu daabicin websaydhka): Adigu waad dooran kartaa haddii waxa aad soo gudbisay lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigayo. Haddii aad doorato "In qofka aad tahay la’ogaan - oo aan lagu daabicin websaydhka", qaybo ka mid ah waxyaabaha aad soo gudbisay waxaa loo isticmaali karaa warbixinnada Guddiga Boqortooyada ee Naafada laakiin laguma daabici doono webaydhka. Hay'ada Guddiga Boqortooyada ee Naafada ma soo daabici doonto wax loo isticmaali karo in lagugu aqoonsado, sida magacaaga ama cinwaankaaga. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Submission (Public – published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Public- published on website”, parts of your submission may be published on the Disability Royal Commission website, or referred to in their public documents and reports. The Disability Royal Commission may publish your name and personal information details, but they won’t publish your contact details, like your phone number and address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Soo Gudbinta (Dadweynaha lala wadaagayo - oo lagu daabacay websaydhka): Adigu waad kala dooran kartaa in soo gudbintaada lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigi karo. Haddii aad dooratid "Dadweynaha in lala wadaago- oo lagu daabacay bogga", qaybo ka mid ah gudbintaada waxaa lagu daabici karaa websaydhka Guddiga Boqortooyada ee Naafada ama waxaa loogu gudbin karaa dukumiintiyadooda iyo warbixinnadooda guud. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa laga yaabaa inay daabacaan magacaaga iyo faahfaahinta macluumaadkaaga shaqsiyeed, laakiin ma daabici doonaan faahfaahinta xiriirkaaga, sida lambarka taleefankaaga iyo cinwaankaaga. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Submission (Restricted)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Restricted”, your submission will not be published at all by the Disability Royal Commission. After the Disability Royal Commission ends, people may be able to view a restricted submission in certain circumstances. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Soo Gudbin (Xaddidan): Adigu waad dooran kartaa haddii soo gudbintaada lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigi karo. Haddii aad dooratid "Xaddidan", soo gudbintaada ma daabici doonaan gabi ahaanba Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Ka dib markay dhamaato howsha Guddiga Boqortooyada ee Naafada, dadku waxay awoodi karaan inay eegaan soo gudbinta xaddidan xaaladaha qaarkood. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Subpoena

A subpoena is a formal document that orders a person or organisation to hand over documents. They are usually issued by a court. It is possible that someone may try to get the information you give the Disability Royal Commission through a subpoena and try to use your information in a court case. If you are worried about a subpoena you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Subpoena (Amar maxkamadeed): Subpoena waa dukumiinti rasmi ah oo lagu amro qof ama urur inuu dhiibo dukumiintiyada. Badanaa waxaa soo saara maxkamad. Waa suurtagal in qof isku dayo inuu ku helo macluumaadka aad siisay Guddiga Boqortooyada ee Naafada iyada oo loo marayo dalab maxkamadeed oo uu isku dayo inuu u isticmaalo macluumaadkaaga kiis maxkamadeed. Haddii aad ka walwalsan tahay warqad maxkamadeed maxkamad-yeeris waa inaad hesho talo sharciyeed madax-bannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Summons

A summons is a formal document that requires a person to give evidence at a public hearing. The Disability Royal Commission can issue a summons. If you get a summons you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Wicitaan: Wicitaan maxkamadeed waa dukumiinti rasmi ah oo looga baahan yahay qofku inuu caddeyn ka bixiyo dhageysiga dadweynaha. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa soo saari kara wicitaan maxkamadeed. Haddii aad hesho wicitaan maxkamadeed waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.

Terms of Reference

The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it should look at as part of their investigation.

Shuruudaha Tixraaca: Shuruudaha tixraaca waxay u sheegeysaa Guddiga Boqortooyada ee Naafada waxa ay tahay inay eegaan qeyb ka mid ah baaritaankooda.

Transcript

A transcript is a record of what is said during a public hearing, private session or community forum. The Disability Royal Commission will put the transcript of each day of a public hearing on their website as soon as possible. The Disability Royal Commission will not make the transcripts of private sessions and community forums public.

Qoraalka: Qoraalku waa duubitaan wixii la yiri inta lagu guda jiray dhageysiga dadweynaha, fadhi gaar ah ama kulan bulshada dhexdeeda ah. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa soo saari doona qoraalka maalin kasta ee uu jiro dhageysiga dadweynaha ayagoo kusoo daabici doona websaydhkooda sida ugu dhaqsaha badan. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaan ka dhigi doonin qoraallada quseeya kal-fadhiyada gaarka loo leeyahay iyo golayaasha bulshada mid dadka dhan la socon karaan.

Violence and Abuse

Violence is when someone hurts your body. Abuse is when someone treats you badly. Some examples of violence and abuse are:

 • physical harm
 • sexual harm
 • being forcibly separated from others
 • restrictive practices-like being held down or sedated
 • being forced to undergo treatments or take medications
 • being made fun of or threatened
 • stealing or mismanaging your money
 • taking away your privacy and disrespecting you
 • limiting your visitors or activities

Rabshad iyo Xadgudub: Rabshaddu waa marka qof uu dhaawaco jirkaaga. Xadgudubku waa marka qof si xun kuuula dhaqmo. Tusaalooyinka rabshadaha iyo xadgudubka waxaa ka mid ah:

 • waxyeelo jireed
 • waxyeelada galmada
 • iyadoo si xoog ah lagaaga dhex saaray dadka kale
 • waxqabadka xaddidan - sida in qofka dhulka lagu hayo ama daawooyinka qofka dejiyo la siiyo
 • In lagugu qasbo in lagu daaweeyo ama daawooyin la qaato
 • In lagu maadsado ama loo hanjabo
 • xatooyada ama maaraynta lacagtaada
 • ka qaadida arimahaaga gaarka ah (privacy) isla markaana aan
 • lagu ixtiraamayn
 • xaddididda martidaada ama howlahaaga
Witness

A witness is someone who speaks at a public hearing at a Royal Commission. They may be a person with a disability, a carer, or a family member sharing their personal experience. A witness can also be a professional who is asked to provide evidence and answer questions like a doctor, politician, or CEO.

Markhaatiga: Markhaatigu waa qof ka hadlaya dhageysiga dadweynaha ee Guddiga Boqortooyada. Waxay noqon karaan qof naafo ah, daryeele, ama xubin qoys ah oo wadaagaya khibradooda shaqsiyeed. Markhaatigu wuxuu kaloo noqon karaa xirfadle la weydiisto inuu bixiyo caddeyn kana jawaabo su'aalaha sida dhakhtar, siyaasi, ama agaasime guud ee fulinta.

Witness Statement

A witness statement is a formal document outlining events or issues relevant to your story. You are usually asked to prepare a witness statement if you are a witness at a public hearing. You can ask a lawyer to help you prepare a witness statement. If you are asked to be a witness you should get independent legal advice. You can get legal advice through the Legal Financial Assistance Scheme. Your Story Disability Legal Support can connect you with a lawyer.

Bayaanka Markhaatiga: Bayaanka markhaatigu waa dukumiinti rasmi ah oo tilmaamaya dhacdooyinka ama arrimaha quseeya sheekadaada. Waxaa badanaa lagaa codsanayaa inaad diyaarsato bayaanka markhaatiga haddii aad markhaati ka tahay dhageysiga dadweynaha. Waxaad weydiisan kartaa qareen inuu kaa caawiyo diyaarinta bayaanka markhaatiga. Haddii lagu weydiiyo inaad markhaati noqoto, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Waxaad talo sharciyeed ka heli kartaa Qorshaha Kaalmada Maaliyadeed ee Sharciga ah. Sheekadaada Naafonimada ee ka Caawinta Sharciga waxay kugu xiri kartaa qareen.

Your Story Disability Legal Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service

Sheekadaada Naafonimada ee ka Caawinta Sharciga: Tixraac qeexitaanka Adeegga La-talinta Sharciga ee Qaranka