Welcome to the NEDA Disability Royal Commission Glossary. Please use the tabs below to access the glossary in your preferred language. PDF versions are also available.

Your Story Disability Legal Support worked with the National Ethnic Disability Alliance (NEDA) on the development of a glossary of terms about the Disability Royal Commission. The glossary, designed for newly arrived migrants with a disability, is a jargon buster. Its purpose is to simplify some of the legal terminology used in the Disability Royal Commission.

 

Title Sort descending Definition Swahili | Kiswahili
Abuse

Refer to the definition for Violence and Abuse.

Unyanyasaji: Rejea ufafanuzi wa Vurugu na Unyanyasaji.

Access and communication needs

Access and communication needs are any adjustments you need to help you share your story, access information, attend a hearing, or get counselling or emotional support. For example, if you are nonverbal or have other communication needs, online chat facilities and email are available.

Mahitaji ya ufikiaji na ya mawasiliano: Mahitaji ya ufikiaji na ya mawasiliano ni marekebisho yoyote unayohitaji ili kukusaidia kushiriki hadithi yako, kupata habari, kuhudhuria kesi mahakamani, au kupata ushauri nasaha au usaidizi wa kihisia. Kwa mfano, ikiwa wewe una mahitaji ya kutokusema au una mahitaji mengine ya mawasiliano, vifaa vya mazungumzo ya mtandaoni na barua pepe zinapatikana.

All settings and contexts

The words ‘all settings and contexts’ are used in the Disability Royal Commission Terms of Reference. It means that the Disability Royal Commission can investigate people’s experiences and conditions in many different places, like schools, workplaces, jails and detention centres, group homes, family homes, hospitals, and mental health facilities.

Mipangilio na muktadha wote: Maneno 'mipangilio na muktadha wote' hutumiwa katika Masharti ya Marejeleo ya Tume ya Taifa ya Ulemavu. Ina maana kwamba Tume ya Taifa ya Ulemavu inaweza kuchunguza uzoefu na hali za watu katika maeneo mengi tofauti, kama shule, maeneo ya kazi, jela na vituo vya kizuizini, nyumba za kikundi, nyumba za familia, hospitali, na vituo vya afya vya kiakili.

Application for leave to appear

An application for leave to appear is a form that people, organisations, and lawyers need to fill out to allow them to speak, and ask witnesses questions, during a Royal Commission public hearing. People who the Disability Royal Commission asks to speak at a public hearing are called witnesses and do not need to complete this form, although their lawyers may.

Maombi kwa ruhusa kuonekana: Maombi kwa ruhusa kuonekana ni fomu ambayo watu, mashirika, na wanasheria wanahitaji kujaza ili kuwaruhusu kuzungumza, na kuuliza maswali ya mashahidi, wakati wa usikilizaji wa umma wa Tume ya Taifa. Watu ambao Tume ya Taifa ya Ulemavu inaomba kuzungumza katika usikilizaji kwa umma wanaitwa mashahidi na hawana haja ya kujaza fomu hii, ingawa mawakili wao wanaweza.

Chair

The Chair of the Disability Royal Commission is the leader of the Commissioners. The Chair is Hon. Ronald Sackville AO QC, who was a judge.

Mwenyekiti: Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Ulemavu ni kiongozi wa Makamishna. Mwenyekiti ni Mheshimiwa Ronald Sackville AO QC, ambaye alikuwa jaji.

Commissioner

Commissioners are the people the Government has chosen to lead a Royal Commission. Commissioners investigate the issues related to a Royal Commission in different ways, like talking to individuals and experts, asking for research, and asking questions in public hearings. Seven Commissioners are leading the Disability Royal Commission.

Kamishna: Makamishna ni watu ambao Serikali imechagua kuongoza Tume ya Taifa. Makamishna wanachunguza masuala yanayohusiana na Tume ya Taifa kwa njia tofauti, kama kuzungumza na watu binafsi na wataalamu, kuomba kwa utafiti, na kuuliza maswali katika usikilizaji wa umma. Makamishna saba wanaongoza Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Community Forum

A community forum is a public event where the Disability Royal Commission can hear from people with disability and their families and supporters about their experiences and views.

Jukwaa la Jamii: Jukwaa la jamii ni tukio la umma ambapo Tume ya Taifa ya Ulemavu inaweza kusikia kutoka kwa watu wenye ulemavu na familia zao na wafuasi wao kuhusu uzoefu na maoni yao.

Compelling a witness

Compelling a witness is when the Disability Royal Commission requires a person to speak at a public hearing and give evidence. It is a criminal offence not to attend a hearing after you have been compelled to do so by a Royal Commission. The Disability Royal Commission has said it will not force people with a disability, their carers or family members to speak at a public hearing.

Kulazimisha shahidi: Kumlazimisha shahidi ni wakati Tume ya Ulemavu inamhitaji mtu kuzungumza kwenye usikilizaji wa umma na kutoa ushahidi. Ni kosa la jinai kutohudhuria usikilizaji baada ya kulazimishwa kufanya hivyo na Tume ya Taifa. Tume ya Taifa ya Ulemavu imesema haitawalazimisha watu wenye ulemavu, walezi wao au wanafamilia kuzungumza kwenye usikilizaji wa umma.

Complying with a Notice to Produce

Complying with a notice to produce means providing the information or documents required by the Disability Royal Commission. It is a criminal offence not to give the Disability Royal Commission information or documents it requires in a notice to produce. If you get a Notice to Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Kuzingatia Ilani ya Kutoa: Kuzingatia ilani ya kutoa inamaanisha kutoa habari au nyaraka zinazohitajika na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Ni kosa la jinai kutoipa Tume ya Taifa ya Ulemavu habari au nyaraka ambazo inazihitaji katika ilani ya kutoa taarifa. Kama ukipata Ilani ya Kutoa, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Confidential Information

Confidential information is information that you want to be kept private when you share your story with the Disability Royal Commission. There are different ways to make sure that the information that you give to the Disability Royal Commission cannot be seen by anyone else. This includes after the Disability Royal Commission ends. If you want to keep the whole or parts of your story private, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Maelezo ya siri: Maelezo ya siri ni habari ambayo unataka kuhifadhiwa kwa faragha unaposhiriki hadithi yako na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Kuna njia tofauti za kuhakikisha kuwa taarifa unazotoa kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu haiwezi kuonekana na mtu mwingine yeyote. Hii ni pamoja na baada ya Tume ya Taifa ya Ulemavu kumalizika. Ikiwa unataka hadithi yako nzima au sehemu tu kuhifadhiwa kwa faragha, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Counsel Assisting

Counsel is the name for lawyers who speaks in a courtroom or public hearing. Counsel Assisting are the lawyers working for the Disability Royal Commission who speak and ask questions at public hearings. Counsel Assisting also talk to witnesses before public hearings.

Washauri wa Kusaidia: Mshauri ni jina la mawakili wanaozungumza katika chumba cha mahakama au usikilizaji wa umma. Washauri wa Kusaidia ni mawakili wanaofanya kazi kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu ambao wanazungumza na kuuliza maswali katika kusikilizwa kwa umma. Washauri wa Kusaidia pia wanazungumza na mashahidi kabla ya usikilizaji wa umma.

Counselling and support

Counselling and support services are available to support you with any difficult feelings you might have because of the Disability Royal Commission. The Disability Royal Commission has staff who can provide some counselling and support to people. There are also free independent counselling and support services offered nationally (BlueKnot) and in every state and territory.

Ushauri nasaha na usaidizi: Huduma za ushauri na usaidizi zinapatikana ili kukusaidia kwa hisia zozote ngumu ambazo unaweza kuwa nazo kwa sababu ya Tume ya Taifa ya Ulemavu. Tume ya Taifa ya Ulemavu ina wafanyakazi ambao wanaweza kutoa ushauri nasaha na msaada kwa watu. Pia kuna huduma huru za bure za ushauri na usaidizi zinazotolewa kitaifa (BlueKnot) na katika kila jimbo na wilaya.

Disability

Disability is defined by the Royal Commission as any kind of impairment, whether a person was born with it, or whether it happened because of illness, accident, or old age. Disability can change the way a person thinks, moves, speaks, feels, sees, hears, and communicates.

Ulemavu: Ulemavu hufafanuliwa na Tume ya Taifa kama aina yoyote ya ulemavu, iwe mtu awe alizaliwa nayo, au kama ilitokea kwa sababu ya ugonjwa, ajali, au uzee. Ulemavu unaweza kubadilisha jinsi mtu anavyofikiria, kusonga, anavyoongea, anavyohisi, kuona, kusikia, na kuwasiliana.

Evidence

Evidence is any of the stories shared, witness statements, information or other documents given in a Disability Royal Commission public hearing.

Ushahidi: Ushahidi ni hadithi yoyote iliyoshirikiwa, taarifa za ushahidi, habari au nyaraka nyingine zilizotolewa katika kusikilizwa kwa umma na Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Exploitation

Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you. Examples of exploitation are:

 • Misusing or stealing your money or belongings
 • Not paying you the correct wages
 • Taking advantage of you sexually
 • Preventing you from getting job promotions or work

Unyonyaji: Unyonyaji ni wakati mtu au shirika linapochukua fursa yako. Mifano ya unyonyaji ni:

 • Kutumia vibaya au kuiba pesa au vitu vyako
 • Kutokulipa mshahara sahihi
 • Kukutumia kwa kingono
 • Kukuzuia kupandia cheo cha kazi au kupata kazi
Freedom of Information (FOI)

Freedom of Information gives anyone the right to ask to view copies of documents held by the Government about you or about Government policies or decisions. This can include documents held by the Disability Royal Commission after it ends, although there are some exceptions. A Government officer will decide if a person can view documents requested under Freedom of Information.

Uhuru wa Habari (FOI): Uhuru wa Habari unampa mtu yeyote haki ya kuomba kuona nakala za nyaraka zinazoshikiliwa na Serikali kuhusu wewe au kuhusu sera au maamuzi ya Serikali. Hii inaweza kujumuisha nyaraka zinazoshikiliwa na Tume ya Taifa ya Ulemavu baada ya imemalizika, ingawa kuna baadhi ya tofauti. Afisa wa Serikali ataamua kama mtu anaweza kuona nyaraka zilizoombwa chini ya Uhuru wa Habari.

Group Home

A group home is a shared house where several people with disability live long-term. A group home has staff who care for the residents, clean the house, and support the residents get to activities and appointments.

Nyumba ya Kikundi: Nyumba ya kikundi ni nyumba inayoshirikiwa ambapo watu kadhaa wenye ulemavu wanaishi kwa muda mrefu. Nyumba ya kikundi ina wafanyakazi ambao wanawajali wakazi, kusafisha nyumba, na kusaidia wakazi kupata shughuli na uteuzi.

Health Settings

Health settings are the places people can visit to get health care, like:

 • Medical Centres
 • GP clinics
 • Hospitals
 • Dentists
 • Optometrists
 • Physiotherapists
 • Occupational therapists
 • Specialists

Mipangilio ya Afya: Mipangilio ya afya ni maeneo ambayo watu wanaweza kutembelea ili kupata huduma za afya, kama:

 • Vituo vya Matibabu
 • Kliniki za GP
 • Hospitali
 • Madaktari wa meno
 • Wataalamu wa macho
 • Wataalamu wa viungo
 • Wataalamu wa kazini
 • Wataalamu
Identity Protection

Identity protection is something you can ask for if you do not want your identity shared with anyone outside the Disability Royal Commission. Even if you speak as a witness at a public hearing you can ask that your identity be kept private. This means that your name will not be used and your identity will not be put on the internet. If you are worried about people knowing your identity, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Ulinzi wa Utambulisho: Ulinzi wa utambulisho ni kitu ambacho unaweza kuomba kupata kama hutaki utambulisho wako kushirikiwa na mtu yeyote nje ya Tume ya Taifa ya Ulemavu. Hata kama unazungumza kama shahidi katika kusikilizwa kwa umma unaweza kuomba kuwa utambulisho wako uhifadhiwe kama siri. Hii inamaanisha kuwa jina lako halitatumika na kitambulisho chako hakitawekwa kwenye mtandao. Ikiwa una wasiwasi juu ya watu kuweza kujua utambulisho wako, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Inclusive Education

Inclusive education is where children, young people or adult students with disability are in the same classroom with other students in the community.

Elimu jumuishi: Elimu jumuishi ni ambapo watoto, vijana au wanafunzi wazima wenye ulemavu wako katika darasa moja na wanafunzi wengine katika jamii.

Legal Financial Assistance Scheme

The Legal Financial Assistance Scheme is the financial assistance available to cover your legal costs in some situations. Legal costs will be covered when you are formally asked by the Disability Royal Commission to:

 • Appear as a witness at a public hearing.
 • Attend an interview with them.
 • Give them information or documents.

Mpango wa Msaada wa Kifedha wa Kisheria: Mpango wa Msaada wa Kifedha wa Kisheria ni msaada wa kifedha unaopatikana ili kufidia gharama zako za kisheria katika baadhi ya hali. Gharama za kisheria zitalipiwa unapoombewa rasmi na Tume ya Taifa ya Ulemavu kwa:

 • Kuonekana kama shahidi katika kusikilizwa kwa umma.
 • Kuhudhuria mahojiano nao.
 • Kuwapa taarifa au nyaraka.
Media Restrictions

Media restrictions are the limits placed on journalists reporting on a Royal Commission. Journalists can attend public hearings. They are not allowed to film or interview anyone inside the public hearing room. The Disability Royal Commission can also stop journalists from sharing a person’s name or identity.

Vikwazo vya vyombo vya habari: Vikwazo vya vyombo vya habari ni mipaka iliyowekwa kwa waandishi wa habari wanaoripoti juu ya Tume ya Taifa. Waandishi wa habari wanaweza kuhudhuria kusikilizwa kwa umma. Hawaruhusiwi kupiga filamu au kumhoji mtu yeyote ndani ya chumba cha kusikiliza umma. Tume ya Taifa ya Ulemavu inaweza pia kuwazuia waandishi wa habari kushiriki jina la mtu au utambulisho wa mtu.

National Legal Advisory Service

Your Story Disability Legal Support (or Your Story) is the national legal advisory service set up to support people engage with the Disability Royal Commission. It is free and independent from the Disability Royal Commission. Your Story gives legal information and advice to people to empower them to safely share their story with the Disability Royal Commission. This includes people with disability, their families, carers, supporters and advocates.

Huduma ya Ushauri wa Kisheria wa Kitaifa: Msaada wa Kisheria wa Ulemavu wa Hadithi Yako (au Hadithi Yako) ni huduma ya ushauri wa kisheria wa kitaifa iliyowekwa ili kusaidia watu kushirikiana na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Ni huru na tofauti kutoka Tume ya Taifa ya Ulemavu. Hadithi Yako inatoa habari ya kisheria na ushauri kwa watu ili kuwawezesha kushiriki salama hadithi yao na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Hii ni pamoja na watu wenye ulemavu, familia zao, walezi, wafuasi na mawakili wao.

Neglect

Neglect is when a person does not provide you with help the way they are supposed to. Neglect can be something that happens once, or it can happen repeatedly over time. A person can neglect you without meaning to cause you harm.

Examples of neglect are not providing you with:

 • Food and water
 • Clothing
 • Accommodation
 • Health Care
 • Medical treatment or medications
 • Emotional support
 • Education
 • Appropriate supports to help you communicate with others
 • Appropriate supports to help you get around

Kupuuza: Kupuuza ni wakati mtu hakupi msaada jinsi anavyopaswa. Kupuuza kunaweza kuwa kitu kinachotokea mara moja, au inaweza kutokea mara kwa mara kwa muda. Mtu anaweza kukupuuza bila kukusudia kukusababishia madhara.

Mifano ya kupuuza ni kushindwa kukupa:

 • Chakula na maji
 • Mavazi
 • Malazi
 • Huduma ya afya
 • Matibabu au dawa
 • Msaada wa kihemko
 • Elimu
 • Usaidizi unaofaa kukusaidia kuwasiliana na wengine
 • Msaada unaofaa kukusaidia kuzunguka
Notice to Produce

A notice to produce is a formal document sent by the Disability Royal Commission requiring a person or organisation to give it information or documents. If you get a Notice to Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Ilani ya Kutoa: Ilani ya kutoa ni hati rasmi iliyotumwa na Tume ya Taifa ya Ulemavu inayohitaji mtu au shirika kuipatia habari au hati. Kama ukipata Ilani ya Kutoa, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Office of the Solicitor Assisting

The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal advice and support to the Disability Royal Commission.

Ofisi ya Wakili Msaidizi: Mawakili wanaofanya kazi katika Ofisi ya Wakili Msaidizi wanatoa ushauri wa kisheria na msaada kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Personal Information

Personal information is information about you that can be used to identify you. This can include your name, or information about:

 • your health
 • where you work
 • where you live
 • where you study.

You can ask the Disability Royal Commission to keep your personal information private. If you are worried about protecting your personal information, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Maelezo ya Kibinafsi: Maelezo ya kibinafsi ni habari za kukuhusu ambazo zinaweza kutumika kukutambua. Hii inaweza kujumuisha jina lako, au habari kuhusu:

 • afya yako
 • unafanya kazi wapi
 • unaishi wapi
 • unasoma wapi.

Unaweza kuomba Tume ya Taifa ya Ulemavu kutunza habari yako ya kibinafsi kwa faragha. Ikiwa una wasiwasi juu ya kutunza habari yako ya kibinafsi, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Practice Guidelines

Practice guidelines are documents created by the Disability Royal Commission that explain how they will approach things, like public hearings. There are seven Practice Guidelines which talk about the practices and procedures of the Disability Royal Commission.

Miongozo ya Mazoezi: Miongozo ya mazoezi ni nyaraka zilizoundwa na Tume ya Taifa ya Ulemavu inayoelezea jinsi watakavyokaribia mambo, kama usikilizaji wa umma. Kuna Miongozo saba ya Mazoezi ambayo inazungumzia juu ya mazoea na taratibu za Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Private Session

A private session is a confidential meeting with a Commissioner and Disability Royal Commission officers where you can share your story. Private sessions can happen via telephone, video link and in person around Australia. A private session usually takes about one hour.

Kikao cha Faragha: Kikao cha faragha ni mkutano wa siri na Kamishna na maafisa wa Tume ya Taifa ya Ulemavu ambapo unaweza kushiriki hadithi yako. Vikao vya faragha vinaweza kutokea kupitia simu, kiungo cha video na kwa mtu na mtu ukiwa Australia. Kikao cha faragha kawaida huchukua saali moja.

Protection from retribution

Protection from retribution are the things that can keep you safe from harm if you choose to share your story. If you are worried about retribution, you should you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Kinga dhidi ya kulipiza kisasi: Ulinzi kutoka kwa kulipiza kisasi ni vitu ambavyo vinaweza kukuweka salama kutokana na madhara ukichagua kushiriki hadithi yako. Ikiwa una wasiwasi juu ya kulipiza kisasi, unapaswa kupata ushauri wa kisheria huru. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Public Hearing

A public hearing is a formal event, like a court hearing, where people give evidence about events and issues relevant to the Disability Royal Commission. The Disability Royal Commission will invite some people to share their story at a public hearing. If you are invited to share your story at a public hearing, you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Usikilizaji wa Umma: Usikilizaji wa umma ni hafla rasmi, kama usikilizaji wa korti, ambapo watu hutoa ushahidi juu ya matukio na maswala yanayohusiana na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Tume ya Taifa ya Ulemavu itawaalika watu wengine kushiriki hadithi zao kwenye usiklizaji wa umma. Ikiwa umealikwa kushiriki hadithi yako kwenye usikilizaji wa umma, unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Restrictive practices

Restrictive practices are actions that limit the rights or freedom of movement of a person. They can include the use of physical restraints, such as holding a person down on the ground, or the use of medication to sedate a person.

Mazoea ya kuzuia: Mazoea ya kuzuia ni vitendo vinavyopunguza haki au uhuru wa kutembea kwa mtu. Vinaweza kujumuisha utumiaji wa vizuizi vya mwili, kama vile kumshikilia mtu chini, au matumizi ya dawa kumtuliza mtu.

Retribution

Retribution is when somebody harms or punishes you, or threatens to, because you shared your story with the Disability Royal Commission. For example, somebody that employs you or provides you with care may commit retribution if they punish you for speaking with the Disability Royal Commission.

Kulipiza kisasi: Kulipiza kisasi ni wakati mtu anapokuumiza au kukuadhibu, au kutishia, kwa sababu ulishiriki hadithi yako na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Kwa mfano, mtu anayekuajiri au kukupa uangalifu anaweza kulipiza kisasi ikiwa atakuadhibu kwa kuongea na Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Royal Commission

A Royal Commission is an independent investigation into a matter of great importance. Royal Commissions make recommendations to government about what should change.

Tume ya Taifa: Tume ya Taifa ni uchunguzi huru juu ya jambo lenye umuhimu mkubwa. Tume za Taifa zinatoa maoni kwa serikali juu ya nini kinapaswa kubadilika.

Solicitor

A solicitor is another name for a lawyer. A solicitor provides legal advice and support to clients in different areas of law. Your Story Disability Legal Support can provide you with free independent legal advice. The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal advice and support to the Disability Royal Commission.

Wakili: Wakili ni jina lingine la mwanasheria. Wakili hutoa ushauri wa kisheria na msaada kwa wateja katika maeneo tofauti ya sheria. Msaada wa Kisheria wa Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria. Mawakili wanaofanya kazi katika Ofisi ya Wakili Msaidizi wanatoa ushauri wa kisheria na msaada kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu.

Special Education

Special education is where children and young people with disability are taught separately from other students in the community. Students with a disability may be taught in separate programs or attend different schools.

Elimu Maalum: Elimu maalum ni ambapo watoto na vijana wenye ulemavu wanafundishwa peke yao tofauti na wanafunzi wengine katika jamii. Wanafunzi wenye ulemavu wanaweza kufundishwa katika programu tofauti au kuhudhuria shule tofauti.

Submission

A submission is a way for you to tell your story to the Disability Royal Commission. You can write, record, or draw your story in your own language and send it to the Disability Royal Commission. You can also ask the Disability Royal Commission for some or parts of your story to be kept private.

Uwasilishaji: Uwasilishaji ni njia ya wewe kuelezea hadithi yako kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu. Unaweza kuandika, kurekodi, au kuchora hadithi yako kwa lugha yako mwenyewe na kuipeleka kwa Tume ya Taifa ya Ulemavu. Unaweza pia kuomba Tume ya Taifa ya Ulemavu kwa baadhi au sehemu za hadithi yako kuwekwa kwa faragha.

Submission (Anonymous - published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Anonymous – published on website”, parts of your submission may be published on the Disability Royal Commission website or in their reports. The Disability Royal Commission will not publish anything that can be used to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Uwasilishaji (Haijulikani - umechapishwa kwenye tovuti): Unaweza kuchagua ikiwa uwasilishaji wako unaweza kutolewa kwa watu wengi au utunzwe kwa siri. Ukichagua "Mtu asiyejulikana - kuchapishwa kwenye tovuti", sehemu za uwasilishaji wako zinaweza kuchapishwa kwenye tovuti ya Tume ya Taifa ya Ulemavu au katika ripoti zao. Tume ya Taifa ya Ulemavu haitachapisha chochote kinachoweza kutumiwa kukutambulisha, kama jina lako au anwani. Ikiwa hauna uhakika, unaweza kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Submission (Anonymous – not published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Anonymous – not published on website”, parts of your submission may be used in Disability Royal Commission reports but will not be published on their website. The Disability Royal Commission will not publish anything that can be used to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Uwasilishaji (Haijulikani - kuchapishwa kwenye tovuti): Unaweza kuchagua ikiwa uwasilishaji wako unaweza kutolewa kwa watu wengi au utunzwe kwa faragha. Ukichagua "Mtu asiyejulikana - isichapishwe kwenye tovuti", sehemu za uwasilishaji wako zinaweza kutumika katika ripoti za Tume ya Taifa ya Walemavu lakini hazitachapishwa kwenye tovuti yao. Tume ya Taifa ya Ulemavu haitachapisha chochote kinachoweza kutumiwa kukutambulisha, kama jina lako au anwani. Ikiwa hauna uhakika, unaweza kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Submission (Public – published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Public- published on website”, parts of your submission may be published on the Disability Royal Commission website, or referred to in their public documents and reports. The Disability Royal Commission may publish your name and personal information details, but they won’t publish your contact details, like your phone number and address. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Uwasilishaji (Umma - uliochapishwa kwenye tovuti): Unaweza kuchagua ikiwa uwasilishaji wako unaweza kutolewa kwa watu wengi au utunzwe kwa faragha. Ukichagua "Umma- umechapishwa kwenye tovuti", sehemu za uwasilishaji wako zinaweza kuchapishwa kwenye tovuti ya Tume ya Taifa ya Ulemavu, au kutajwa katika nyaraka na ripoti zao za umma. Tume ya Taifa ya Ulemavu inaweza kuchapisha jina lako na maelezo ya kibinafsi, lakini hayatachapisha habari zako za mawasiliano, kama nambari yako ya simu na anwani. Ikiwa hauna uhakika, unaweza kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Submission (Restricted)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of people or is kept private. If you choose “Restricted”, your submission will not be published at all by the Disability Royal Commission. After the Disability Royal Commission ends, people may be able to view a restricted submission in certain circumstances. If you are unsure, you can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Uwasilishaji (Umezuiliwa): Unaweza kuchagua ikiwa uwasilishaji wako unaweza kutolewa kwa watu wengi au utunzwe kwa faragha. Ukichagua "Kizuizi", uwasilishaji wako hautachapishwa kabisa na Tume ya Taifa ya Ulemavu. Baada ya Tume ya Taifa ya Ulemavu kumalizika, watu wanaweza kuona uwasilishaji uliozuiliwa katika hali fulani. Ikiwa hauna uhakika, unaweza kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Subpoena

A subpoena is a formal document that orders a person or organisation to hand over documents. They are usually issued by a court. It is possible that someone may try to get the information you give the Disability Royal Commission through a subpoena and try to use your information in a court case. If you are worried about a subpoena you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Itiko la Kisheria: Itiko la Kisheria (subpoena) ni hati rasmi inayoamuru mtu au shirika kupeana hati. Kawaida hutolewa na korti. Inawezekana kwamba mtu anaweza kujaribu kupata habari unayoitoa kwenye Tume ya Ulemavu ya Taifa kupitia itiko la kisheria na kujaribu kutumia habari yako katika kesi ya korti. Ikiwa una wasiwasi juu ya itiko la kisheria unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Summons

A summons is a formal document that requires a person to give evidence at a public hearing. The Disability Royal Commission can issue a summons. If you get a summons you should get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

Wito: Wito ni hati rasmi ambayo inamtaka mtu atoe ushahidi kwenyeusikilizaji wa umma. Tume ya Taifa ya Ulemavu inaweza kutoa wito. Ukipata wito unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Msaada wa Kisheria cha Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukupa ushauri wa bure wa kisheria.

Terms of Reference

The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it should look at as part of their investigation.

Masharti ya Marejeleo: Masharti ya Marejeleo inaiambia Tume ya Taifa ya Ulemavu ni nini inapaswa kuangalia kama sehemu ya uchunguzi wao.

Transcript

A transcript is a record of what is said during a public hearing, private session or community forum. The Disability Royal Commission will put the transcript of each day of a public hearing on their website as soon as possible. The Disability Royal Commission will not make the transcripts of private sessions and community forums public.

Nakala: Nakala ni rekodi ya kile kinachosemwa wakati wa usikilizaji wa umma, kikao cha faragha au mkutano wa jamii. Tume ya Taifa ya Ulemavu itaweka nakala ya kila siku ya usikilizaji wa umma kwenye tovuti yao haraka iwezekanavyo. Tume ya Taifa ya Ulemavu haitafanya nakala ya vikao vya faragha na vikao vya jamii kuwa ya umma.

Violence and Abuse

Violence is when someone hurts your body. Abuse is when someone treats you badly. Some examples of violence and abuse are:

 • physical harm
 • sexual harm
 • being forcibly separated from others
 • restrictive practices-like being held down or sedated
 • being forced to undergo treatments or take medications
 • being made fun of or threatened
 • stealing or mismanaging your money
 • taking away your privacy and disrespecting you
 • limiting your visitors or activities

Vurugu na Unyanyasaji: Vurugu ni wakati mtu anaumiza mwili wako. Dhuluma ni pale mtu anapokutendea vibaya. Baadhi ya mifano ya vurugu na unyanyasaji ni:

 • kudhuru kimwili
 • madhara ya kingono
 • kutengwa kwa nguvu na wengine
 • mazoea ya kuzuia-kama kushikiliwa chini au kutulizwa na dawa
 • kulazimishwa kupitia matibabu au kuchukua dawa
 • kudhihakiwa au kutishiwa
 • kuiba au kudhibiti pesa zako vibaya
 • kuchukua faragha yako na kukudharau
 • kupunguza wageni wako au shughuli zako
Witness

A witness is someone who speaks at a public hearing at a Royal Commission. They may be a person with a disability, a carer, or a family member sharing their personal experience. A witness can also be a professional who is asked to provide evidence and answer questions like a doctor, politician, or CEO.

Shahidi: Shahidi ni mtu anayezungumza kwenye usikilizaji wa umma katika Tume ya Taifa. Wanaweza kuwa mtu mwenye ulemavu, mlezi, au mwanafamilia akishiriki uzoefu wao wa kibinafsi. Shahidi anaweza pia kuwa mtaalamu ambaye anaombewa kutoa ushahidi na kujibu maswali kama daktari, mwanasiasa, au Mkurugenzi Mtendaji.

Witness Statement

A witness statement is a formal document outlining events or issues relevant to your story. You are usually asked to prepare a witness statement if you are a witness at a public hearing. You can ask a lawyer to help you prepare a witness statement. If you are asked to be a witness you should get independent legal advice. You can get legal advice through the Legal Financial Assistance Scheme. Your Story Disability Legal Support can connect you with a lawyer.

Taarifa ya Shahidi: Taarifa ya shahidi ni hati rasmi inayoelezea hafla au maswala yanayohusiana na hadithi yako. Kawaida unaombewa kuandaa taarifa ya shahidi ikiwa wewe ni shahidi kwenye usikilizaji wa umma. Unaweza kuomba wakili akusaidie kuandaa taarifa ya shahidi. Ukiombewa kuwa shahidi unapaswa kupata ushauri huru wa kisheria. Unaweza kupata ushauri wa kisheria kupitia Mpango wa Usaidizi wa Kifedha wa Kisheria. Msaada wa Kisheria wa Ulemavu wa Hadithi Yako unaweza kukuunganisha na wakili.

Your Story Disability Legal Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service

Msaada wa Kisheria wa Ulemavu wa Hadithi Yako: Rejea ufafanuzi wa Huduma ya Kitaifa ya Ushauri wa Sheria